Wetenschappelijk onderzoek naar validiteit en toepasbaarheid STarT Back Screening Tool

Gezondheidswetenschapper Dr J.D. (Jasper) Bier aan het woord

 

Als Zorg1 praktijk werkt u met de de STarT Back Screening Tool, een vragenlijst die bestaat uit negen vragen. Het doel van deze tool is om uw cliënten te classificeren in drie groepen (risicoprofielen) op basis van kans op chroniciteit (laag, gemiddeld en hoog) bij lage rugklachten en een modificatie voor nekpijn. Praktijkeigenaar, manueel therapeut en gezondheidswetenschapper Dr J.D. (Jasper) Bier is in 2017 aan de Erasmus Universiteit gepromoveerd op onderzoek naar de validiteit van de STarT Back Screening Tool als meetinstrument. Zorg1 start samen met Dr. Jasper Bier een vervolgonderzoek naar de juiste toepasbaarheid van het meetinstrument door fysiotherapeuten. Uit zijn vorige onderzoek kwam namelijk naar voren dat de uitkomsten van de STarT Back Screening Tool lang niet altijd juist gebruikt worden. 

 

Wetenschappelijk onderzoek naar rug- en nekklachten

Zoals u weet, zijn nekpijn en rugpijn twee van de grootste gezondheidsproblemen in Nederland op het gebied van het bewegend functioneren. Door de jaren heen is er veel onderzoek gedaan en hebben wij als specialisten inmiddels een hoop kennis vergaard. Op basis van deze kennis hebben onderzoekers in Engeland profielen opgesteld. Deze profielen classificeren cliënten naar kans op chroniciteit. Het achterliggende doel hierbij is om gerichte zorg te kunnen geven, passend bij het risicoprofiel. Door in een vroege fase te kunnen voorspellen of iemand een hoge of een lage kans heeft om chronisch klachten te krijgen, kan er in een vroege fase een gerichte behandeling worden gegeven. Iemand met een laag risico op chronische klachten heeft minder zorg nodig dan iemand met een hoog risico.

 

Validatie onderzoek naar de STarT Back Screening Tool

Gezondheidswetenschapper Dr. Jasper Bier heeft voor zijn promoveren aan de Erasmus Universiteit onderzoek verricht naar de validiteit van de STarT Back Screening Tool als meetinstrument. “De STarT Back Screening Tool komt oorspronkelijk uit Engeland en werd als meetinstrument in Nederland al veelvuldig gebruikt, zonder dat er wetenschappelijk onderzoek was verricht naar de betrouwbaarheid en validiteit van het instrument. Uit het onderzoek is naar voren gekomen dat het meetinstrument zelf betrouwbare resultaten oplevert, echter dat de tool soms te snel of verkeerd werd (en nog steeds wordt) ingezet. Samen met Zorg1 en het Erasmus MC willen wij nu dan ook een vervolgonderzoek starten in welke mate de STarT Back Screening Tool op de juiste manier gebruikt wordt en daarmee kosteneffectief werkt.”

 

Screeningtool vaak verkeerd gebruikt

Als de STarT Back Screening Tool gebruikt wordt zoals bedoeld, dalen de kosten ook echt, volgens Dr. Bier. Uit zijn eerdere onderzoek blijkt dat de huidige zorg zo wordt gegeven dat er veel over- en onderconsumptie ontstaat. “Uit het onderzoek kwam naar voren dat er bij een laag risicoprofiel toch aardig wat behandelingen worden gegeven en bij een hoog risicoprofiel weer relatief weinig behandelingen en te weinig aandacht voor de psychosociale factoren. Wij hebben de uitkomsten vergeleken met de anamnese van een huisarts en fysiotherapeut. Na de anamneses was een correlatie van 30% met de SBT! De kans dat het profiel juist ‘gokt’ is dus bijna groter dan dat een arts of therapeut goed voorspelt. Dit geeft dus duidelijk het belang aan van het gebruik van waardevolle meetinstrumenten tijdens anamneses.

 

Samenwerking Zorg1

“De organisatie van Zorg1 hebben mij benaderd voor advies over de STarT Back Screening Tool, omdat de tool de basis vormt voor het Zorg1 Lage Rug Programma. In 2020 worden de uitkomsten uit de tool leidend in het zorgaanbod. Vorig jaar kon de therapeut de tool nog overrulen. De juiste inschatting van een fysiotherapeut ligt echter altijd lager dan de voorspelling van de STarT Back Screening Tool. Dat de therapeuten het beter kunnen ‘voorspellen’ dan het meetinstrument blijkt dus absoluut niet waar te zijn. De uitkomsten waren vele malen slechter, zoals eerder vermeld. Deze conclusie kon ik trekken doordat ik in het onderzoek een meetmoment had bij de start, na een week en na drie maanden.” 

 

Onderzoeksindicatoren en uitkomsten

“Aan het onderzoek hebben 184 cliënten met lage rugpijn en 100 cliënten met nekpijn 70 fysiotherapeuten en 41 huisartsen meegewerkt. Ik heb de deelnemende cliënten over de tijd gevolgd terwijl er usual care werd geboden door de huisartsen en fysiotherapeuten. De onderzoeksindicatoren hadden betrekking op pijn en beperkingen van activiteiten. Wat vooral opvallend was dat er veel afgeweken werd van de zorg die volgens de richtlijnen zijn bepaald. Zowel bij fysiotherapeuten als bij huisartsen! Zo werd door de huisartsen toch 10% van de cliënten doorverwezen naar een medisch specialist in plaats van naar een fysiotherapeut. Uit wetenschappelijk onderzoek komt ook naar voren dat de guideline adherence overall vrij laag is terwijl onderzoek ook laat zien dat wanneer de richtlijnen beter worden gevolgd er betere resultaten geboekt worden bij de cliënten”

 

Juiste zorg aanbieden 

“Het is belangrijk dat fysiotherapeuten de juiste zorg gaan aanbieden aan de hand van de uitkomsten van de STarT Back Screening Tool. Bij risicoprofiel 3 dient ook een stuk psychosomatiek toegepast te worden. Hierbij is het dus belangrijk dat er onder andere kennis is van chronische pijn educatie en motivational interviewing of dat er een psychosomatische fysiotherapeut betrokken wordt in het traject. Wij kennen in Nederland nu een stepped care zorgmodel. Bij het vervolgonderzoek willen wij ons richten of de zorg die nu geboden wordt binnen de Zorg1 programma’s Lage Rug en Nek, andere resultaten oplevert dan de ‘usual’ fysiotherapie, kijkend naar efficiëntie en kostenreductie.” 

 

Vervolgonderzoek

Op dit moment loopt er een subsidieaanvraag voor het vervolgonderzoek. Zodra wij bericht hebben ontvangen dat de subsidie aanvraag akkoord is, starten wij met het vervolgonderzoek. U kunt dan ter zijner tijd ook meewerken aan het onderzoek. Wij houden u daarover op de hoogte.

 

 

613

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *